2. Kraljevima

Budi neustrašiva!

 

 

 

Kada razmišljaš o ženama u Bibliji, najvjerovatnije ćeš misliti o ženama kao Eva, Estera, Debora, Abigajla, Sara, Ruta ili Marija.

Ali, jesi li čula o Jošebi?

Ova je žena čudesna.

Jošeba je bila neustrašiva žena koju je Bog moćno upotrijebio da sačuva Davidovo potomstvo. O njoj čitamo u 2. Kraljevima, u 11. poglavlju.

Ne čujemo puno priča o Jošebi zato jer sve što se događa oko nje i njene hrabrosti, malo je zbrkano.

Moramo razumjeti tko je ona i tko su drugi akteri u ovoj priči prije nego shvatimo značenje onog što je učinila.

Krenimo u to zajedno.

 

 

Tko je Jošeba?

 

Jošeba je bila kći kralja Jorama.

U to vrijeme bila su dva kralja Jorama.

Jedan je bio kralj u Judi, dok je drugi bio kralj u Izraelu.

Jošeba je bila kćerka kralja Jorama koji je kraljevao u Izraelu.

On je bio deveti kralj Izraela i bio je sin kralja Jošafata.

 

Jošeba je bila kraljevna i bila je udana za velikog svećenika Jojadu. Ovo je jedino mjesto u Bibliji gdje čitamo da je kraljevna udana za velikog svećenika.

 

Jošeba je bila polusestra kralja Ahazje.

Majka kralja Ahazje bila je Atalija, kćerka zlih kralja i kraljice Ahaba i Jezabele.

 

Jošeba je bila polusestra kralja Ahazje, ali Atalija nije bila njena majka.

 

Da, malo je ovo sve zbunjujuće, ali prati me.

 

Atalija, majka kralja Ahazje, bila je zla.

Vidjela je smrt svog sina i gledala je kako će uništiti cijelu Davidovu kraljevsku lozu, kako da ih sve pobije.

To je značilo da je dala ubiti svoje vlastite sinove i unuke! Možeš li zamisliti takvu zloću?

 

 

 

No kad Atalija, mati Ahazjina,

vidje da joj je sin poginuo,

ustade i posmica sve kraljevsko potomstvo.

2. Kraljevima 11,1

 

Kraljica Atalija namjeravala je izbrisati cijelu kraljevsku lozu.

To je loza kroz koju je trebao doći Mesija.

 

I, što je Bog učinio?

Je li Bog podigao cijelu vojsku da bi spasio Davidovu lozu?

Ne!

Podigao je JEDNU neustrašivu ženu, zvala se Jošeba.

 

 

 

 

Ali Jošeba, kći kralja Jorama, Ahazjina sestra,

uze Joaša, Ahazjina sina,

i ukrade ga između kraljevih sinova koji su imali biti pobijeni

pa i njega i njegovu dojilju sakri od Atalije u spavaonicu,

te nije bio ubijen.

I bio je s njom sakriven u Domu Gospodnjemu

šest godina, dok je nad zemljom kraljevala Atalija.

2. Kraljevima 11,2-3

 

 

 

 

Kao kada je Herod htio ubiti kralja Židova, ubijajući bebe u Betlehemu, Atalija je gledala kako će zaustaviti Davidovu kraljevsku lozu.

 

ALI, Jošeba je uzela svog nećaka Joaša i sakrila ga!

I gdje ga je sakrila?

Tamo gdje kraljica neće ići, u Domu Gospodnjem!

 

Kakva je hrabrost trebala za sakriti tog malog dječaka i sačuvati Davidovu lozu od izumiranja!

Mogu samo zamisliti kako je teško bilo držati tog malog dječačića da bude miran i zaigran, daleko od ljudi koji su mogli postavljati pitanja o njemu.

Dugih šest godina ona je skrivala Joaša.

 

 

Veliko otkriće

 

Počela je sedma godina i Jojada (Jošebin muž i veliki svećenik) više nije mogao čekati.

Mora da je osjetio da je vrijeme da se Joaš otkrije i pokazao ga je prvo stražarima.

 

A sedme godine posla Jojada

pa dovede stotnike — tjelesne čuvare i stražare —

i uvede ih k sebi u Dom Gospodnji.

I sklopi s njima savez

i zakle ih Domom Gospodnjim

pa im pokaza kraljeva sina.

2. Kraljevima 11,4

 

Tu je nasljednik prijestolja!

Kralj Joaš je razotkriven i Jojada skuplja podršku da zaštiti prijestolje.

 

Onda im zapovjedi govoreći:

»Ovo je ono što ćete učiniti:

trećina vas koji ulazite subotom čuvat će stražu u kraljevu dvoru,

a trećina neka bude kod Surskih dveri

i trećina kod dveri iza stražara.

Vi ćete dakle čuvati stražu u dvoru da tko ne provali.

A dva vaša odreda, svi koji subotom izlaze,

čuvat će stražu u Domu Gospodnjemu kod kralja.

Tada ćete okružiti kralja sve uokolo,

svaki sa svojim oružjem u ruci svojoj;

i tko krene prema postrojbama, neka se pogubi.

A vi budite uz kralja kad izlazi i kad ulazi.«

I stotnici učiniše sve kako zapovjedi svećenik Jojada.

Uzeše dakle svaki svoje ljude koji subotom ulaze

s onima koji subotom izlaze

i dođoše k svećeniku Jojadi.

A svećenik dade stotnicima koplja i štitove

što su pripadali kralju Davidu,

koji bijahu u Domu Gospodnjemu.

I stražari stadoše, svaki sa svojim oružjem u ruci svojoj,

od desne strane Doma do lijeve strane Doma,

uza žrtvenik i uz Dom, sve uokolo kralja.

Tada Jojada izvede kraljeva sina

te stavi krunu na nj i dade mu Svjedočanstvo

pa ga postavi za kralja i pomaza ga;

i pljeskali su rukama i govorili: »Živio kralj!«

2. Kraljevima 11,5-12

 

Jojada je pažljivo odabrao najsigurnije vrijeme da otkrije kralja narodu.

Odabrao je vrijeme kada se straža smjenjuje, tako da je vojska koja je čuvala kralja bila dvostruka.

I to su učinili!

Joaš je okrunjen za kralja i narod je slavio.

 

Pogledajmo što se dogodlo s Atalijom…

 

 

 

 

A kad Atalija ču viku stražara i puka,

dođe k puku u Dom Gospodnji.

I pogleda ona, kad gle:

kralj je, po običaju, stajao kod stupa,

a knezovi i trubači bijahu do kralja;

i sav puk iz zemlje radovao se i trubio u trube.

Nato Atalija razdrije haljine svoje i povika: »Izdaja! Izdaja!«

A svećenik Jojada zapovjedi stotnicima, zapovjednicima vojske,

i reče im: »Izvedite je kroz postrojbe,

a tko pođe za njom, pogubite ga mačem.«

Jer reče svećenik:

»Neka ne bude pogubljena u Domu Gospodnjemu.«

I staviše ruke na nju;

pa kad je putem što vodi kroz ulaz za konje stigla u kraljev dvor,

ondje bȋ pogubljena.

Tada Jojada sklopi savez između Gospoda i kralja i puka,

da će biti puk Gospodnji,

te između kralja i puka.

Potom sav puk zemaljski ode u Baalov dom i razori ga:

njegove žrtvenike i likove njegove skršiše posvema,

a Baalova svećenika Matana ubiše pred žrtvenicima.

Onda svećenik postavi nadglednike nad Domom Gospodnjim.

Zatim uze stotnike i tjelesne čuvare i stražare

i sav puk zemaljski;

i oni izvedoše kralja iz Doma Gospodnjega

i dođoše putem kroz stražarske dveri u kraljev dvor.

Tada on sjede na kraljevsko prijestolje.

I radovao se sav puk zemaljski,

a grad se umirio

jer su Ataliju ubili mačem u kraljevu dvoru.

2. Kraljevima 11,13-20

 

 

 

Atalijina zla vladavina završila je njenom smrću i Joaš je pravedno sjeo na prijestolje.

Davidova kraljevska loza umalo je bila izbrisana. Ostao je samo jedan potomak.

Samo jedan.

I Bog je podignuo jednu…

Samo jednu.

Jedna neustrašljiva žena da bi posao bio izvršen.

Riskirajući svoj život, Jošeba je sačuvala Davidovu lozu.

 

Draga, što te Bog danas poziva da učiniš?

 

Budi neustrašiva!

Ne skrivaj Isusa, Kralja nad kraljevima, u svom životu. Pokaži ga drugima.

Zapamti da je naš Bog vjeran.

Bog je obećao Davidu da će njegovo prijestolje biti vječno i na kraju je to ispunjeno u dolasku Mesije.

Naš Bog drži svoju Riječ, zato se možemo pouzdati u Njega.

 

Budi neustrašiva.

Hodaj s Kraljem,

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: