Svakodnevna pobožnost

Hanukka – poruka i obećanje

 

Dobro Jutro Djevojke!

 

želim podijeliti s vama o židovskom prazniku Hanukka.

većinu praznika u Bibliji odredio je Bog i židovski narod ih poštuje i izvršava najbolje kako zna.

često vjernici praznike koji se navode u Bibliji zovu ili smatraju židovskim praznicima.

 

svrha ovog što dijelim je da upoznavajući ove blagdane priznamo i prihvatimo Božji plan, kako za naš osobni život, tako za Izrael i židovski narod, da upoznamo našeg Boga bolje.

 

u Bibliji se navode 2 praznika koje su ustanovili sami Židovi jer su htjeli dati slavu Bogu i zahvaliti mu za čudesno izbavljenje. i Bog je prihvatio, podržao te praznike.

 

jedan od tih praznika je Hanukka.

 

Hanukka – sama riječ na hebrejskom znači posvećenje.

 

sve se događa oko 170. god prije Krista, kada su Grci zavladali nad cijelim bliskim Istokom, pa tako i Izraelom i Jeruzalemom.

u Jeruzalemu su opustošili hram. opljačkali svo zlato i srebro, počeli su prinositi žrtve Zeusu, pa su čak prinosili i svinje.

taj pohod na hram započeo je zimi, 25. kisleva.

 

kako je hram bio oskrvnavljen, tako je Izraelcima bilo zabranjeno da proučavaju Toru (Bibliju) i da poštuju i održavaju Zakon. bilo im je zabranjeno da obrezuju sinove kada se rode i da ispunjavaju Božju Riječ i u najmanjem običaju.

neki Izraelci su to prihvatili, ali bilo je i onih koji su bježali iz Jeruzalema i skrivali se.

jedan od njih je bio i svećenik Matatias (po našem Matej) sa svojih 5 sinova. uskoro su okupili malu grupu ljudi i podigli ustanak. i pobjedili. nakon nekoliko godina borbe, uspjeli su obnoviti hram – sve što je bilo opljačkano ponovo su napravili i htjeli su ponovo služiti Bogu u Njegovom hramu.

da bi to učinili morali su hram posvetiti.

 

u međuvremenu svećenik Matatias je umro i njegovi sinovi su vodili zajednicu. Simeon (Šimun) je bio određen da vodi narod zbog svoje mudrosti, a Juda – koji je imao nadimak Makabejac, što znači čekić – kovački čekić, je bio taj koji ih je trebao voditi u borbu jer je bio snažan.

 

Biblija ovo kaže za Božju Riječ:

 

Nije li riječ moja kao oganj, riječ je Gospodnja,

i kao malj što razbija hridinu?

Jeremija 23,29

 

 

 

to je slika Jude Makabejca, to je slika kako Božja Riječ oslobađa onog koji govori Božju Riječ. prvo sebi, a onda i drugima.

 

svećenik Matatias, potomak, rodom iz Levijeve obitelji, bio je taj koji je pred smrt obavezao svoje sinove da ne odstupaju od Božjeg zakona i Božje Riječi po cijenu vlastitog života.

 

kada su oslobodili Jeruzalem i obnovili hram, Juda Makabejac, zajedno sa svojom braćom, odlučili su da posvete hram 25. kisleva – na dan kada je hram pokraden i obeščašćen kako bi poništili zlo dobrim i svetim.

 

da bi posvetili hram, između ostalog, bilo im je potrebno i posebno pripremljeno ulje.

to ulje je trebalo gorjeti u svijećnjaku 7 dana.

 

ali, oni su ga imali samo za 1 dan.

i nisu odustali.

i Bog ih je nagradio.

 

ulje je gorjelo u svijećnjaku ne 7 dana, već 8 dana!

 

Juda Makabejac i Izraelci odredili su da naprave praznik svjetla jer sad su mogli slobodno pjevati i slaviti Boga, mogli su proučavati Božju Riječ.

Bog je nadnaravno providio.

 

kada su nevjernici ne samo htjeli pokoriti Izrael vojno – tjelesno, već i duhovno braneći im da uče Riječ, da proučavaju Toru i kada je Bog vidio da je Izraelcima iskreno stalo do Njegove Riječi, Bog je stao u njihovu obranu. Bog je providio.

 

djeca koja su se okupljala i učila Riječ (to se u Izraelu radi kada dijete napuni 3. godine, redovno sva djeca) i kad bi primjetili grčke nadglednike – počeli bi se igrati s dreidelima (dječja igračka, mali zvrkovi), na kojem su bila ispisana hebrejska slova. jer jedino do čega je Izraelcima bilo stalo bilo je da djeca nauče Božju Riječ.

 

 

 

Bog ne samo da im je dao pobjedu nad moćnijim neprijateljom, već im je i providio za sve potrebno jer su odlučili slijediti Božje putove, čuvati i održati Božju Riječ po cijenu vlastitog života.

 

 

zahvaljujući njima mi danas imamo Bibliju.

 

koja je poruka Hanukke?

– Hanukka je praznik posvećenja – Ivan 17,17

 

 

Posveti ih istinom, Tvoja riječ je istina

 

 

– započinje 25. kisleva i slavi se 8 dana

 

– Hanukka ima svoj posebni svijećnjak hanukkiju, s 9 svijeća (menora, svijećnjak koji je Bog odredio da bude u hramu ima 7 svijeća)

 

– prva ili središnja svijeća u Hanukkiji je uvijek istaknuta i zove se šamaš što znači: čuvar i sluga.

 

to je svijeća kojom se pale ostale svijeće.

prvo se upali središnja, odvojena svijeća – šamaš – a s njom se prvu večer upali 1. svijeća, drugu večer, prvo druga, pa onda prva svijeća i tako 8 dana. (svijeće se pale uvečer, u predvečerje jer Izraelcima dan počinje sa zalaskom sunca. baš kako se navodi u Postanku 1.)

 

ta svijeća je slika Isusa, Sina Božjeg koji je došao da služi i koji nas čuva.

kada se upali centralna (ili početna svijeća – kako u kojem svijećnjaku) onda se pali najudaljenija svijeća. uvijek se počinje s desna na lijevo i tako simbolizira približavanje šamaš svijeći. slika je to našeg približavanja Bogu – što smo bliže Njemu i svjetlo u nama svijetli snažnije.

 

 

 

Bog je napravio čudo s uljem za svijećnjak jer je to slika Njegove zaštite, ali i Njegovog svjetla koje dolazi iz Božje Riječi.

 

mnogi teolozi se slažu i kažu da je u hramu svijećnjak slika Božje Riječi.

 

Božja Riječ je Bog i Božja Riječ je tijelom postala i nastanila se među nama kada se Isus rodio.

nakon što je Isus uskrsnuo i uzet na nebo ostala nam je zapisana Riječ.

i ta zapisana Riječ svjedoči o ovom prazniku.

 

u Bibliji ovaj se praznik spominje SAMO u Novom zavjetu, u Ivanovom evanđelju, Iv 10,22-23.

u to doba Isus je u hramu poučavao da je On Pastir i da Njegove ovce čuju Njegov glas i On im daje život vječni te ih nitko ne može uzet iz ruke Njegovog Oca koji je veći od svih jer su On i Otac jedno. Iv 10, 27-30

 

zašto je ovo važno? zašto baš sada dijelim s vama?

u Iv 10,22 piše da je bio praznik posvećenja (hanukka) i da je Isus išao u hram i da je bila zima.

– Isus je išao u hram 25. kisleva, na 1. dan Hanukke i bila je zima.

mi obilježavamo Isusovo rođenje 25. 12.  često se dani Hanukke poklapaju s proslavom Božića, pa tako i ove godine.

Isus je svjetlo svijeta (Ivan 8,12) i Isus je Riječ tijelom postala (Ivan 1,14).

– Hanukka se proslavlja 8 dana. u hebrejskom jeziku broj 8 označava početak novog života.

to je novi život koji prima svak tko je rođen od Boga, tko je primio Isusa za svog spasitelja. (Ivan 1,12-13)

– Židovi za Hanukku, zbog umnoženog ulja za svijećnjak, jedu kolače koji se peku u ulju. zar to ne rade i kod nas kad se na badnjak peku fritule?

 

 I dogodit će se u onaj dan

da će se breme njegovo skinuti s tvog ramena,

i jaram njegov s tvojega vrata;

i zbog pomazanja jaram će se skršiti.

Izaija 10,27

 

 

pomazanje – izlijevanje ulja, znak Duha Svetog.

 

– zato palimo svjećice i ukrašavamo svjetlima naše domove jer čovjekova duša čezne za svjetlom a jedino pravo svjetlo je Isus, Riječ Božja. (Ivan 1,9)

 

i zašto baš sada, danas?

 

Hanukka se obilježava 8 dana i večeras, 29.12, je posljednja večer ovogodišnje Hanukke, kada se pali posljednja svijeća.

 

 Blaženi gladni i žedni pravednosti,

jer oni će se nasititi!

Matej 5,6

 

 

Riječi koje vam ja govorim duh su i život su.

Ivan 6,63

 

Posveti ih istinom svojom: tvoja je riječ istina.

Ivan 17,17

 

Božja Riječ je istina.

cijela proslava Hanukke u stvari se događa oko Božje Riječi i zbog Božje Riječi.

 

Božja Riječ – ISUS – je pravo svjetlo i On živi i svijetli i gori u svakome koji vjeruje da se Isus rodio i tako došao na svijet, da je živio život bez grijeha i otišao na križ da umre i tako plati cijenu za moje i tvoje grijehe. ali, smrt ga nije mogla zadržati jer nakon 3 dana i 3 noći, Isus je uskrsnuo!!!

Hallelujah!!! Isus je ŽIV!!! 

Isus je živi Bog.

 

u usporedbi s Njim naše svjetlo može biti malo, ali je dovoljno veliko i trajno da osvijetli svaki mrak.

budimo to svjetlo i budimo zahvalni za svjetlo koje smo primili. ne shvaćajmo ga olako niti zdravo za gotovo.

svjetlo koje smo primili je Riječ o Kristu i ta riječ u nama svjetli i ta riječ pobjeđuje zlo.

jači je On u nama od svega u svijetu.

jači je On u mom i tvom duhu od sve naše tjelesnosti!

 

usmjerimo se na Isusa, na Njegovo svjetlo u nama. budimo zahvalni Duhu Svetom koji boravi u nama.

neka naše misli budu okrenute više Njemu u nama i Njegovoj snazi u nama, nego našim slabostima i propustima.

ali, ne zaboravimo hodati u poniznosti i predavati mu svoje terete i brige, sve svoje tjelesno jer to znači da ulje Njegovog pomazanja uništava naše okove i iscjeljuje našu dušu i tijelo jer u nama je duh živog Boga.

 

budimo oni koji kad otvore Bibliju dozvole Duhu Svetom da im pokazuje Isusa, u svakoj Riječi koju pročitamo da nas ljubav Očeva ispuni, milost Gospoda Isusa nahrani i zajedništvo s Duhom Svetim vodi svaki dan u godini pred nama i onima koje dolaze i prenosimo to što imamo svima oko sebe u mudrosti i snazi Božjoj.

 

 

Hallelujah!!!

hvala Ti Oče! hvala Ti jer si dobar Bog.

hvala Ti za Tvoju predivnu, blagoslovljenu Riječ.

hvala Ti Oče jer je Tvoja Riječ živa i djelotvorna, oštrija od svakog dvosjeklog mača.

hvala Ti Oče jer je Isus živa Riječ, Riječ koja me rodila u duhu, koja me oslobodila i oslobađa od okova tjelesnosti.

hvala Ti Oče za Izrael i židovski narod koji je često i po cijenu vlastitog života sačuvao Tvoju Riječ.

molim Te Oče da mi oprostiš jer često to zaboravim ili uzmem zdravo za gotovo.

molim Te Oče otvori oči i uši njihovog srca da vide i čuju da je Mesija već došao, da se zove Yeshua haMasshia i da prime svoje spasenje.

molim Te Oče oprosti mi jer sam često usmjerena na sebe i svoje okolnosti, na sve što me okružuje i zaboravim i/li potcijenim uroniti u Tvoju Riječ i primiti i upiti sve što mi kroz Nju daješ.

hvala Ti Isuse jer me Tvoja krv pere i uvijek vraća na put Istine.

hvala Ti Duše Sveti jer si jači Ti u meni od svega u svijetu.

molim Te Duše Sveti za mudrost i snagu. molim Te Duše Sveti da jasno čujem Tvoj glas koji uvijek kaže kada moja noga skrene desno i/li lijevo s puta.

molim Te Duše Sveti budi moj učitelj, upoznaj me s Riječju Božjom, da živi i svjetli u meni i svima oko mene.

hvala Ti Duše Sveti.

volim Te Isuse.

 

 

vojka

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: