Izaija

14 lekcija iz knjige proroka Izaije

 

 

 

Ovaj tjedan u Dobro Jutro Djevojke završile smo proučavanje knjige proroka Izaije.

Knjigu proroka Izaije proučavale smo od početka godine. nakon knjige Psalama, ovo je naveća biblijska knjiga. Ovo je proučavanje trajalo dugo, pa će tako i ovaj članak, koji sve sumira, biti duži.

Toliko smo toga naučile o našem Bogu, upoznale ga bolje i molim se da nas je ovo proučavanje izazvalo, ali i ohrabrilo.

 

 

 

14 lekcija iz knjige proroka Izaije

 

 

 

 

  1. Božja Riječ određuje što je dobro, a što je zlo 

 

 

 

U Izaijinoj knjizi vidimo da je Izrael bio  duboko u moralnoj zbrci.

 

Izaija piše:

 

 

 

Jao onima koji zlo dobrom nazivaju,

a dobro zlom;

koji od tame svjetlost prave,

 a od svjetlosti tamu;

koji od gorkoga prave slatko,

a od slatkoga gorko!

Izaija 5,20

 

 

Izrael je zamutio moralnu granicu između onog što je ispravno i što je krivo i drage moje, tu se danas nalazimo i mi u našoj zemlji. Samo Božja Riječ može ispraviti ono što je iskrivljeno.

 

Božja Riječ je naš standard za istinu.

 

Bog određuje što je dobro i što je zlo.

 

Odvojeno od Boga naš sustav  vrijednosti okreće se naopačke. Bit ćemo zbunjeni oko toga što je dobro, a što zlo.

Božja Riječ je svjetlo. Moramo nastaviti hodati u svjetlu.

 

 

 

 

 

  1. Što god da se događa, Bog je još uvijek na svom prijestolju  

 

 

 

Bez obzira što se događa u našem svijetu. Bez obzira tko vlada, koji narod, koja zemlja, koji kralj, koji predsjednik, bez obzira na pandemiju, potrese ili rat…

 

 

Isus je još uvijek na svom prijestolju i On je Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.

 

 

U Izaiji, u 6. poglavlju, dobijamo uvid u sobu s Božjim prijestoljem!

 

 

One godine kad umrije kralj Uzija vidjeh Gospodina

gdje sjedi na prijestolju visoku i uzvišenu,

 a skuti mu ispunjahu hram.

Iznad njega stajahu serafi,

 svaki s po šest krila:

dvama su zaklanjali lice svoje,

dvama pak zaklanjahu noge svoje, a dvama su letjeli.

I vikahu jedan drugomu i govorahu:

»Svet, svet, svet Gospod Nad Vojskama!

Puna je sva zemlja slave njegove!«

I od glasa kojim vikahu zatresoše se dovratci na pragovima

i Dom se napuni dimom.

Nato rekoh: »Jao meni, jer propadoh!

Ta ja sam čovjek nečistih usana

i usred puka nečistih usana ja prebivam;

jer oči moje vidješe Kralja, Gospoda Nad Vojskama!«

Izaija 6,1-5

 

 

 

Izaija je vidio Gospodina NA  svom prijestolju.

 

 

Služimo moćnog Boga.

On sjedi na prijestolju svemira i dok drugi vladari žive i umiru, Isus je živ zauvijek!

 

Ne predaji se strahu.

 

Znam da stvari u svijetu i sve ono s čime se suočavamo može biti ponekad zastrašujuće.

 

Kralj kraljeva i Gospodar gospodara voli tebe i On je sa tobom.

 

 

 

 

  1. Naučili smo 10 činjenica o padu Sotone, njegovom utjecaju i budućnosti

 

 

 

Kada mislimo o prvom grijehu, najčešće mislimo o Adamu i Evi u Edenskom vrtu.

Ali prije Adamovog grijeha, dogodio se pad Sotone.

U knjizi Postanka, zmija je već U vrtu. Sotona je već pali anđeo, ali Postanak nam ne opisuje kako je pao.

 

 

Čitajući kroz knjigu Izaije, u 14. poglavlju smo čitali o Sotoni prije pada. U ovom poglavlju piše proroštvo o padu kraljeva grada Tira i Babilona. Dok smo čitali taj odlomak vidimo da se koriste uzvišeni izrazi u odlomku koji se odnose na Sotonu, ne na zemaljske kraljeve.

 

 

 

Kako pade s nebesa, Svjetlonošo, sine zorin!

Kako li si oboren na zemlju, iznuritelju narodā!

Jer ti si u srcu svom rekao:

Uzaći ću na nebesa,

povrh zvijezda Božjih prijestolje ću svoje dići;

i zasjest ću na goru sastanka na krajnjemu sjeveru.

Uzaći ću u visine oblačne, bit ću poput Svevišnjega.’

A sruši se u Šeol, u dubinu jame.

Izaija 14,12-15

 

 

 

 

Želiš li pročitati više o padu Sotone i njegovom utjecaju i budućnosti – naći ćeš u članku na našem blogu, a link je ovdje: (10 Činjenica…)

 

 

 

  1. Kako Bog koji voli može osuđivati  

 

 

 

Mnogi ljudi vide Boga koji voli.

U današnjoj crkvi se naglašava Božja milosna ljubav i to je dobro. Volim milost jer je to evanđelje.

 

Ali, kad počneš čitati Bibliju ne moraš pročitati puno i naići ćeš na osudu. Oko 3. stranice… ili da budem precizna, u Postanku u 3. poglavlju, vidimo kako je čovjek pao i Božju osudu. Nakon nekoliko stranica dalje… u Postanku, u 6. poglavlju, čitamo priču o Noi i arci i potopu koji je Bog upotrijebio da osudi ljudsku zloću.

 

 

Sada proučavamo Izaiju, od 1. do 23. poglavlja i dok čitamo stih po stih ne možemo ne primjetiti, u poglavlju za poglavljem, proroštva o dolazećoj osudi ovih naroda:

 

Babilon (Izaija 13-14)

Asirija (Izaija 14)

Filisteja (Izaija 14)

Moab (Izaija 15-16)

Sirija i Izrael (Izajia 17)

Etiopija (Izaija 18)

Egipat (Izaija 19)

Egipat i Etiopija/Kuš (Izaija 20)

Babilon (Izaija 21,1-10)

Duma/Edom (Izaija 21,11-12)

Arabija (Izaija 21,13-17)

Jeruzalem (Izaija 22)

Tir (Izaija 23)

 

Kako Bog koji voli može suditi?

 

Da bi razumjeli Božju ljubav za nas i Isusovu smrt na križu za naše spasenje, moramo razumjeti od čega smo spašeni. Naše spasenje nas spašava od Božjeg suda.

 

Ali, tko odbije Isusa i spasenje, skuplja osudu na sebe.

 

 

Pogledajmo što piše u Izaiji 53,5-6

 

 

 

A on bijaše proboden zbog naših prijestupa,

satrt zbog naših bezakonja;

na njemu bijaše kazna — radi našega mira,

i njegovim ranama mi smo iscijeljeni.

Svi smo mi kao ovce lutali,

okrenusmo svaki svojim putem;

a Gospod je na nj svalio bezakonje sviju nas.

Izaija 53,5-6

 

 

 

 

 

Kao Božje dijete nemojmo nikada zaboraviti, čak i u teškim danima, koliko puno Bog voli svaku od nas!

Nikada se nećemo morati suočiti s Njegovom srdžbom.

On nam je oprostio sve grijehe i On je Emanuel – Bog s nama.

Nikada nisi sama. On je s tobom sve do kraja!

 

 

 

 

 

  1. Kada Bog kaže, to se događa

 

 

 

Kada Bog kaže, to se događa. U Izaiji 21,9 piše: “Pade, pade Babilon.”

Vidimo isto ponavljanje i istu izjavu i u Otkrivenju 18,1-2.

 

 

 

I nakon toga vidjeh jednoga drugog anđela gdje silazi s neba;

imao je veliku vlast. I zemlja se zasvijetli od slave njegove.

I povika snažno, jakim glasom, govoreći:

Pade, pade Veliki Babilon!

Izaija 18,1-2

 

 

 

 

Isti strah i drhtaj koji je ispunio ljude kada je Babilon pao prvi put, bit će i onog dana kada Bog bude sudio svijet. Vidimo u Otkrivenju 18,9-19 kako svijet tuguje zbog pada Babilona. Ali, u Otkrivenju 18,20 ljudi se raduju nad sudom koji je zadesio Babilon.

 

Što je Bog rekao da će učiniti, On će to učiniti. Možemo se poudati u Božju Riječ i Izaijina knjiga je puna obećanja koja su se ispunila, to je knjiga nade i spasenja.

 

 

 

 

6.Isus dolazi ponovo! 

 

 

Izaija 24,1 počinje s proroštvom koje kaže da će Bog okrenuti zemlju naglavačke, protresajući je.

Izaija piše:

 

 

Gle, Gospod će isprazniti zemlju i opustošiti je,

i unakaziti joj lice i raspršiti stanovnike njezine.

 

 

 

U doba kada je Izaija pisao, Izrael se pobunio protiv Boga i dan suda se spremao.

Danas se naš svijet buni protiv Boga. Grijeh se razbujao i malo je onih koji su odlučili slijediti Boga. Postoje posljedice grijeha u ovom životu, kao i u životu poslije.

 

Ali, kada čitamo o nadolazećim nevoljama i danu suda u Bibliji, ne trebamo se bojati. Isus je naša nada.

On je naše spasenje i On opet dolazi!

 

Jesi li spremna?

Kada bi danas došao – gdje bi te zatekao? Što radiš danas?

Nitko ne zna ni dan ni sat Njegovog dolaska, ali bi trebali živjeti očekujući ga, nadajući se Njegovom ponovnom dolasku!

 

 

 

 

7. Ne štuj Gospodina svojim usnama, ako je tvoje srce daleko od Njega

 

U knjizi proroka Izaije, u 29. poglavlju. Božji narod se pretvarao da slavi Boga. Radili su to svojim usnama, ali njihova srca su bila daleko od Boga.

 

 

 

 

Stoga mi reče Gospodin:

»Budući da mi se puk ovaj približuje ustima svojim i usnama me svojim časti,

a srce im je daleko od mene

i strah njihov prema meni naučena ljudska zapovijed. 

Izaija 29,13

 

U Matejevom evanđelju, u 15. poglavlju, Isus citira riječi proroka Izaije.

{Napomena: sviđa mi se kako ovo povezuje Stari zavjet s Novim zavjetom. Pogledaj ovo!}

 

 

Isus je govorio farizejima i pismoznancima:

 

 

 

Licemjeri! Dobro je o vama prorokovao Izaija govoreći:

Puk mi se ovaj približuje ustima svojim i usnama me časti, a srce im je daleko od mene.

No uzalud me štuju naučavajući kao nauke uredbe ljudske.

Matej 15,7-9

 

 

 

Farizeji i pismoznanci su stvorili obrede i tradiciju i očekivali su da svi to ispunjavaju. To su bila pravila koja je čovjek stvorio i dodao ih Božjoj Riječi i tražili su da ljudi to ispunjavaju. Dok su oni pratili sva ta pravila i izvana izgledali pravedno, u sebi, iznutra, njihova srca su bila daleko od Boga.

Isus je osudio takvo ponašanje nazivajući ih licemjerima

 

Lako je biti rječiti govornik i izgledati kao da si blizu Bogu. Ali, Bog gleda u srce. Kada pogledaš nečiji život u cijelosti, možeš otkriti tko je iskren i autentičan, i tko nije.

 

Približi se danas Bogu i neka te vode Njegova Riječ i Duh Sveti.

On te toliko voli.

 

 

8. Kad su nam misli zbrkane, naš život je u neredu

 

U knjizi Izaije, od od 1. do 35. poglavlja vidimo da Izaija prorokuje da se sprema napad Asirije.

Dolazimo do 36. poglavlja i vidimo povijesne činjenice gdje se napad dogodio baš kako je prorokovano. Ali, događa se veća borba od te, borba hoće li se Izrael pouzdati u Boga. Ili će se osloniti na Egipat ili slušati Asirce koji ih mame s hranom i pićem.

Kralj Ezekija se boji. Izaija mu govori: „Ne boj se! Pouzdaj se u Gospoda.“

 

Ezekija odlazi Gospodinu u molitvi i doslovno prostire pred Božjim prijestoljem, sve svoje potrebe i sve što se događa. On moli i vapi Bogu za oslobođenjem i oslovljava Boga imenom Gospodin nad vojskama, Gospodinom nad svim vojskama. Bog je odgovorio na njegove molitve i uništio vojsku Asirije u samo 1 noći.

Pogledaj što se dogodilo nakon njegove molitve:

 

„Tada izađe anđeo Gospodnji

i pobi u asirskome taboru stotinu i osamdeset i pet tisuća ljudi“ .

Izaija 37,36

 

 

 

 

Jesi li to vidjela!!!

Ezekija je upravo dobio vojnu bitku bez da se borio!!!

Kako je pobjedio? Pobjedio je na svojim koljenima u molitvi.

Trebao je samo 1 anđeo Gospodnji da odgovori na molitvu kralja Ezekije. Mi služimo velikog Boga!!!

Njemu ništa nije preteško.

Moliš li ti snažne molitve ili je tvoje razmišljanje zbrkano?

Zbrkane misli neizbježno vode do nereda u životu.

Moramo prestati skrolati po društvenim mrežama i moramo stati i moramo tražiti Boga.

Zapamti da na kraju svo vrijeme koje provedemo na društvenim mrežama, stvarno je dokaz da smo imale vremena za molitvu.

Koju promjenu trebaš napraviti u svakodnevnom životu, da bi imala više vremena da tražiš Boga, umjesto skrolanja po društvenim mrežama?

 

 

 

 

9. Ne boj se. Bog je s tobom!

 

 

Izaija poziva narode da gledaju Božju suverenost.

On je početak i kraj, i sve je uvijek pod Njegovom kontrolom.

On zapovijeda Izraelu da se ne boji, jer im je Bog obećao da je s njima. On kaže da će ih ojačati i pomoći im, podržati ih svojom pravednom desnicom.

 

 

 

Ne boj se, jer ja sam s tobom;

ne obaziri se, jer ja sam Bog tvoj.

Ja ću te krijepiti i pomagat ću ti,

i poduprijet ću te desnicom pravednosti svoje.

Izaija 41,10

 

 

 

 

 

Kada svemogući i suvereni Bog svemira kaže da se ne bojiš jer je On s tobom, možeš se pouzdati u Njega.

 

Može biti zastrašujuće biti sam, ali kao Božja djeca nikada nismo sami.

Bog je uvijek s nama.

Njegova ljubav je nježna i On ti želi pomoći.

Zatvori oči i zamisli, kratko, da držiš Božju desnicu.

Podijeli mu svoje strahove i stavi ih u Njegovu ruku. Ostavi ih tamo i pouzdaj se da će te osnažiti, da će ti pomoći.

 

 

 

 

10. Bog će te nositi i skrbiti za tebe

 

I u vašoj starosti, ja sam taj,

ja ću vas nositi i do vaših sjedina.

Ja sam stvorio, ja ću i ponijeti;

ja ću vas i nositi i izbavljati vas.

Izaija 46,4

 

 

 

 

Jesi li se umorila noseći težak, pretežak, teret?

Ponekad smo opterećene teškim teretom i ne možemo pobjeći od toga – kao što su zdravstveni problemi, financijske situacije, bolestan član obitelji ili prijateljica koji trebaju našu pomoć ili prezaposleni period na poslu…

 

Ali, nekad sami nosimo teret koji nam je pretežak jer smo tako odlučile. Odlučimo boriti se za stvari u ovom svijetu i iscrpiti sami sebe u tome i onda se pitamo: gdje je Bog?

 

Naš Bog je vjeran – od našeg rođenja do starih dana, On će nas nositi ako mu dopustimo.

 

 

 

 

11. 10 Istina o Isusu iz Izaije 53

 

Izaija 53 jedno je od najočaravajućih poglavlja u Bibliji. To je najpotpunija i najdetaljnija proročka riječ koja nam opisno najavljuje Mesijin dolazak u Starom zavjetu.

Ono što ovo poglavlje čini posebno zanimljivim je datum kada je zapisano: mnogo stoljeća prije Isusove smrti. Ovo proroštvo je tako detaljno i precizno da potvrđuje da je Biblija božanski nadahnuta.

Skoro svaki redak u Izaiji 53 pisci su ponovili u Novom zavjetu, toliko je ovo poglavlje dalekovidno i mudro!

Ovo poglavlje predivno i zapanjujuće svjedočanstvo Krista, istovremeno je i najtužnije poglavlje jer govori o uništavajućim udarcima koje je podnio Spasitelj da bi tvoji i moji grijesi bili oprošteni.

 

Pogledajmo to zajedno… ovdje.

 

 

 

 

12. Što učiniti kada izgleda da Bog šuti 

 

Božji narod je izgledao kao narod koji radi sve ispravno. Izgledali su kao narod koji uživa u bliskosti s Bogom, ali oni NISU željeli Božju blizinu.

 

Glumili su.

 

Glumili su iskreno. Izgledali su ozbiljno po pitanju svoje vjere, ali bili su samo oni koji slušaju Riječ, ali je ne izvršavaju.

 

Izvana su izgledali poslušno, ali iznutra su bili buntovni.

 

 

Izaija govori ljudima da se ponašaju religiozno i imaju duhovnu glazuru, ali to je sve samo naizgled. Pogledajmo njihovo stvarno ponašanje:

 

 

Zašto postimo ako ti ne vidiš,

dušu svoju mučimo ako ti ne znaš?

Gle, u dan svog posta ugodu nalazite

i izrabljujete sve radnike svoje.

Gle, vi postite da se prepirete i svađate,

i da udarate šakom opakom.

Ne postite više kao danas,

da se čuje glas vaš na visini.

Izaija 58,3-4

 

 

 

Narod se bunio jer su postili i molili, ali Bog im nije odgovarao. Bog im je objasnio razlog svoje šutnje.

 

Problem je bio u tome kako su se odnosili jedni prema drugima. Da su zaista tražili Gospodina, ne bi se svađali. Samo su prolazili kroz sve to izvanjski, dok sui m srca za to vrijeme bila daleko od Boga.

 

 

 

Iskreno kršćanstvo se vidi kako se odnosimo prema drugima.

 

 

 

 

 

13. Naš Mesija je moćnan ratnik, sposoban spasiti 

 

 

Izaiju, 63. poglavlje, nije lako čitati jer Izaija u ovom poglavlju opisuje proročku viziju gnjeva Gospodnjeg koji je Bog izlio na svoje neprijatelje. To nije ugodno čitati.

 

 

U gnječilu sam sȃm gazio

i nitko između narodā ne bijaše sa mnom.

Jer u gnjevu sam ih svojem gazio

i gnječio ih u svojoj jarosti;

i krv njihova poprska mi haljine

te iskaljah svu odjeću svoju.

Jer dan osvete bijaše mi na srcu

i dođe godina otkupljenika mojih.

Izaija 63,3-4

 

 

 

 

Zašto je Njegova odjeća crvena, kao nekog tko je u vinskoj preši (gnječilu) bio?

U 3. stihu nam piše da je gnječio svoje neprijatelje u svom gnjevu i njihova krv je isprljala njegovu odjeću.

 

Znam, ovo je teško čitati.

Teško je zamisliti Isusa kako se bori kao moćni ratnik.

U 4. stihu piše da je dan osvete bio u Njegovom srcu

i ovaj dan osvete poklapa se s danom otkupljenja Njegovog naroda.

Vidiš da je sud pravedan samo zbog spasenja.

Kada je Isus došao prvi put, bio je rođen kao beba u štali.

Isus je došao položiti svoj život (umrijeti) kao žrtvu za moje i tvoje grijehe.

 Njegova krv je prolivena da bi mi primili oprost i vječni život.

Kada se Isus vrati drugi put, On će doći da sudi.

Svi oni koji su odbili Njegovo spasenje i u pobuni su pred Njim,

suočit će se s Njegovim gnjevom.

 

 

 

Stani sad i promisli o tome koliko ti je spasenje dragocjenije kada shvatiš da si spašena OD Njegovog gnjeva!

Iako je teško pogledati Božji gnjev, moramo znati – nemojmo zaboraviti – da postoji put kroz spasenje. Dok je osveta u Njegovom srcu, otkupljenje i milost su također u Njegovom srcu!

 

U 2. Petrovoj 3,9 piše da je On strpljiv, On ne želi da propadne nijedan i daje ljudima dovoljo vremena za pokajanje.

 

 

Ne kasni Gospodin s obećanjem,

kako ga neki sporim smatraju,

nego je strpljiv prema nama

ne želeći da tko propadne,

nego da svi prispiju k pokajanju.

  1. Petrova 3,9

 

 

 

 

 

ZKLJUČAK:

14. Bog vlada suvereno nad cijelom zemljom

 

 

Izaijina knjiga završava riječima koje opisuju Gospodina na nebu, na svom prijestolju, i On vlada suvereno nad cijelom zemljom. On je taj koji daje mir svom narodu, kao rijeka koja teče te nježno i pažljivo govori svojoj djeci, kao što bi majka govorila. Na kraju, Bog slavi dok se zemljama sudi, a Njegov je narod otkupljen.

 

Ova biblijska knjiga završava trijezno jer Izaija pokazuje razliku između onih koji obožavaju Boga i onih koji su u pobuni, koji će trpjeti vječni sud.

Bog je odabrao sliku majke da pojasni utjehu kojom On tješi svoj narod. Otac može biti utješitelj, ali postoji nešto posebno vezano za majku koja doji svoju bebu. U Ivanu 14,26 Isus govori kako nam daje Duha Svetog kao Utješitelja. On je uvijek s nama i nikada nas neće napustiti.

 

 

Zapamti zauvijek: Bog je s tobom.

Osloni se danas na Njega svom snagom.

On te toliko voli.

U Isusu uvijek postoji nada!

 

 

Hvala ti što si prošla ovo putovanje kroz Izaiju sa mnom. Bio je blagoslov proučavati zajedno!

Nastavi vjerovati i pouzdavati se i hodati sa Kraljem,

 

 

Courtney

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.